Xu Sen, Tenor

Xu Sen, Tenor in China National Opera House

Wang Yiqing, Baritone

Wang Yiqing, Baritone

Wang Qing Shuang, Soprano

Celebrated youth soprano Wang Qing Shuang graduated from People's Liberation Army Academy of Art and obtained her master's degree from China Conservatory of Music where her mentor was Professor Ma Qiu Hua.

Tian Hao, Bass

Tian Hao, Bass in China National Opera House 

Song Fengrun,Bass

Song Fengrun (Bass) is a solo actor in China National Opera House.

Liu Yiran, Tenor

LiuYiran,Tenor

Li Xiang, Tenor

LiXiang,Tenor

Han Junyu, tenor

HanJunyu,thetenoroftheChinaNationalOperaHouse

< 12 > proceed page